UBYTOVACÍ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY Hotela HVIEZDA***

 

     I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.Tento UBYTOVACÍ PORIADOK UBYTOVACIEHO ZARIADENIA Hotel Hviezda*** (ďalej „Ubytovací poriadok“) je vypracovaný spoločnosťou Hotel Hviezda s.r.o. so sídlom Okružna 123 Dudince, PSČ: 962 71, IČO: 36 309 494 , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6906/S,  (ďalej „Prevádzovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom Hotela a poskytuje v Hoteli prechodné ubytovanie.

2. Na účely tohto Ubytovacieho poriadku majú nižšie uvedené pojmy s veľkými začiatočnými písmenami použité na vyjadrenie textu Ubytovacieho poriadku nasledujúci význam:

2.1 „Bankový účet Prevádzkovateľa“ je bankový účet Prevádzkovateľa.

2.2 „Cenník ubytovania“ je Cenník ubytovania vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý určuje ceny za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené poskytované Prevádzkovateľom v Hoteli. Cenník ubytovania určuje časť obsahu Zmluvy.

2.3 „Doba ubytovania“ je doba dohodnutá v Zmluve, prípadne doba, ktorá vyplýva z účelu ubytovania v Hoteli uvedeného v Zmluve, počas ktorej má Objednávateľ právo na poskytovanie prechodného ubytovania v Hoteli a služieb s ním spojených. Doba ubytovania začína od 15.00 hodiny prvého dňa Doby ubytovania a skončí o 12.00 hodine v posledný deň Doby ubytovania.

2.4 „Hotel“ je ubytovacie zariadenie s názvom Hotel Hviezda*** s adresou Okružná 123 Dudince, PSČ: 962 71.

2.5 „Hotelová izba“ je ubytovací priestor v Hoteli určený na ubytovávanie Hostí.

2.6 „Hosť“ je fyzická osoba určená v Zmluve, ktorá má podľa Zmluvy právo byť ubytovaná v Hoteli počas Doby ubytovania (ubytovaný).

2.7 „Objednávateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzavrela alebo má záujem uzavrieť Zmluvu.

2.8 „Občiansky zákonník“ je Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.9 „Zmluva“ je zmluva o ubytovaní uzavretá medzi Objednávateľom v právnom postavení objednávateľa na strane jednej a Prevádzkovateľom v právnom postavení ubytovateľa na strane druhej podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka, z ktorej vznikne Objednávateľovi právo, aby mu Prevádzkovateľ poskytol v Hoteli prechodné ubytovanie na Dobu ubytovania a služby s ním spojené, a povinnosť zaplatiť Prevádzkovateľovi za ubytovanie a služby s ním spojené cenu vo výške, v lehotách a podľa ďalších podmienok dojednaných v Zmluve alebo určených podľa Ubytovacieho poriadku a Cenníka ubytovania. Zmluvu môže Objednávateľ s Prevádzkovateľom uzavrieť ako osobitnú písomnú zmluvu o ubytovaní, alebo na základe potvrdenej písomnej objednávky danej Objednávateľom a prijatej Prevádzkovateľom alebo na recepcii Hotela.

 

       II. Predmet Ubytovacieho poriadku

1. Tento Ubytovací poriadok upravuje niektoré podmienky poskytovania prechodného ubytovania v Hoteli, najmä práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Objednávateľa a Hosťa súvisiace s poskytovaním prechodného ubytovania v Hoteli, a určuje tak časť obsahu Zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.

2. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením Ubytovacieho poriadku.

 

         III. Poskytovanie ubytovania v Hoteli

1. Prevádzkovateľ poskytne v Hoteli ubytovanie len Hosťovi (t.j. fyzickej osobe, ktorá má podľa Zmluvy právo byť ubytovaná v Hoteli počas Doby ubytovania v nej dohodnutej), ktorý sa pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli riadne prihlási na ubytovanie v Hoteli na recepcii Hotela.

2. Pri prihlásení sa na ubytovanie v Hoteli pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli a tiež kedykoľvek počas poskytovania ubytovania v Hoteli je Hosť povinný umožniť Prevádzkovateľovi, poverenému pracovníkovi recepcie Hotela alebo inému poverenému pracovníkovi Prevádzkovateľa, aby overil totožnosť Hosťa, a za týmto účelom je Hosť povinný predložiť svoj platný doklad totožnosti.

3. Hosť, ktorý je cudzincom (nie je štátnym občanom Slovenskej republiky), je pri prihlásení sa na ubytovanie v Hoteli pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli ďalej povinný vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca ustanovené osobitným zákonom a uviesť v ňom pravdivo a úplne všetky požadované údaje.

4. Pri prihlásení sa na ubytovanie v Hoteli Prevádzkovateľ vydá Hosťovi hotelový (ubytovací) prekaz, v ktorom uvedie názov Hotela, meno a priezvisko Hosťa, číslo Hotelovej izby vyhradenej na ubytovanie Hosťa v Hoteli a dátum uplynutia Doby ubytovania, kedy podľa Zmluvy Hosťovi zaniká právo na ubytovanie v Hoteli, a tiež prístupový kľúč (čipový náramok) k Hotelovej izbe vyhradenej Hosťovi na ubytovanie.

5. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Hosťovi ubytovanie v Hoteli v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami dohodnutými podľa Zmluvy. Vo výnimočných prípadoch má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného rozhodnutia poskytnúť Hosťovi v Hoteli iné ako dohodnuté ubytovanie alebo vyhradiť Hosťovi na ubytovanie inú ako konkrétne dohodnutú Hotelovú izbu, vždy však v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami, ktoré sú porovnateľné alebo lepšie ako má ubytovanie alebo konkrétna Hotelová izba dohodnuté podľa Zmluvy. Ak je podľa Zmluvy dohodnuté ubytovanie v jednolôžkovej alebo v dvojlôžkovej Hotelovej izbe, tak Prevádzkovateľ má právo na základe vlastného rozhodnutia vyhradiť Hosťovi na ubytovanie viaclôžkovú Hotelovú izbu alebo Hotelovú izbu, ktorá je apartmánom.

6. Pri začatí ubytovania v Hoteli má Objednávateľ právo, aby Prevádzkovateľ ubytoval Hosťa v ubytovaní alebo v konkrétnej Hotelovej izbe dohodnutých podľa Zmluvy v čase rezervácie od 15.00 hodiny do 24.00 hodiny prvého dňa Doby ubytovania dohodnutej podľa Zmluvy.V tomto čase rezervácie má Prevádzkovateľ povinnosť rezervovať Objednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu Hotelovú izbu dohodnuté podľa Zmluvy, ak sa neskôr nedohodol dlhší čas rezervácie. Po márnom uplynutí času rezervácie podľa predchádzajúcej vety povinnosť Prevádzkovateľa rezervovaťObjednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu Hotelovú izbu dohodnuté podľa Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ má právo naložiť s takýmto ubytovaním alebo konkrétnou Hotelovou izbou iným spôsobom.

7. Pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli je Hosť povinný uvoľniť Hotelovú izbu, ktorá mu bola vyhradená na ubytovaniev Hoteli t.j. vyniesť z takejto Hotelovej izby všetky Hosťom vnesené veci a odovzdať poverenému pracovníkovi recepcie Hotela prístupový kľúč (čipový náramok) pridelený k Hotelovej izbe:

7.1 najneskôr do 12.00 hod posledného dňa Doby ubytovania, ak právo na ubytovanie v Hoteli zaniká uplynutím Doby ubytovania,

7.2 ihneď po zániku práva na ubytovanie v Hoteli, ak právo na ubytovanie v Hoteli zaniká z iného dôvodu.

8. Po uzavretí Zmluvy a tiež po začatí ubytovania v Hoteli sa Prevádzkovateľ a Objednávateľ môžu dohodnúť na predĺžení Doby ubytovania; v takom prípade má Prevádzkovateľ právo po uplynutí pôvodne dohodnutej Doby ubytovania poskytovať Hosťovi ubytovanie v inej Hotelovej izbe, než je Hotelová izba vyhradená Hosťovi pri začatí ubytovania v Hoteli, ktorú je Hosť povinný v takom prípade uvoľniť najneskôr do 12.00 hod posledného dňa pôvodne dohodnutej Doby ubytovania, ak Prevádzkovateľ neučí neskorší čas pre jej uvoľnenie.

 

       IV. Cena za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené a ďalšie platby

1. Za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené je Objednávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu určenú podľa Cenníka ubytovania platného v čase uzavretia Zmluvy.

2. Cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené je Objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr pri skončení ubytovania v Hoteli.

3. Pred uzavretím Zmluvy alebo kedykoľvek po jej uzavretí a pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli má Prevádzkovateľ právo žiadať od Objednávateľa zaplatenie preddavku na cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené vo výške od 50 % (päťdesiat percent) do 100 % (sto percent) z celej ceny za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené za Dobu ubytovania podľa Zmluvy (ďalej „Preddavok“). Preddavok je Objednávateľ povinný zaplatiť prvého dňa po tom, čo ho o jeho zaplatenie Prevádzkovateľ požiadal, najneskôr však pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli. Ak Objednávateľ Preddavok riadne a včas nezaplatí, tak Prevádzkovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť alebo odoprieť poskytovanie ubytovania v Hoteli až do tej doby, keď bude Preddavok zaplatený.

4. Ak Prevádzkovateľ v súlade s týmto Ubytovacím poriadkom na základe vlastného rozhodnutia poskytne Hosťovi v Hoteli iné ako dohodnuté ubytovanie alebo vyhradí Hosťovi na ubytovanie inú ako konkrétne dohodnutú Hotelovú izbu, v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami, ktoré sú lepšie ako má ubytovanie alebo Hotelová izba dojednané v Zmluve, tak Prevádzkovateľ môže požadovať za poskytnuté ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené len cenu dohodnutú v Zmluve za pôvodne dohodnuté ubytovanie alebo Hotelovú izbu, a nemôže sa domáhať jej zvýšenia.

5. Ak sa Hosť prihlási na ubytovanie v Hoteli po uplynutí prvého dňa Doby ubytovania dohodnutej podľa Zmluvy alebo sa neprihlási na ubytovanie v Hoteli vôbec, povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu za ubytovanie v Hoteli a za služby s ním spojené za celú Dobu užívania dohodnutú podľa Zmluvy tým nie je dotknutá a trvá v nezmenenom rozsahu a výške.

6. Ak sa pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli v dôsledku uplynutia Doby ubytovania Hosť s Prevádzkovateľom (povereným pracovníkom recepcie Hotela) dohodne na predĺžení času pre splnenie povinnosti Hosťa uvoľniť Hotelovú izbu (najviac do 18.00 hod posledného dňa Doby ubytovania), tak Prevádzkovateľ má právo na Poplatok za predĺženie pobytu:

6.1 vo výške 10,00 € (slovami desať eur) za Hotelovú izbu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť Hotelovú izbu do 15.00 hod posledného dňa Doby ubytovania,

6.2 vo výške 20,00 € (slovami desať eur) za Hotelovú izbu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť Hotelovú izbu do 18.00 hod posledného dňa Doby ubytovania.

7. Ak Hosť pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli z akéhokoľvek dôvodu nevráti Prevádzkovateľovi prístupový kľúč (čipový náramok) pridelený k Hotelovej izbe, Prevádzkovateľ má právo žiadať zaplatenie poplatku vo výške 33,00 € (slovami tridsaťtri eur).

8. Ak pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli v dôsledku uplynutia Doby ubytovania Hosť poruší svoju povinnosť uvoľniť Hotelovú izbu v stanovenom čase alebo v predĺženom čase, tak Prevádzkovateľ má právo žiadať Objednávateľa, aby zaplatil Prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie vo včas neuvoľnenej Hotelovej izbe za ďalšiu noc vo výške podľa Cenníka ubytovania platného v čase porušenia tejto povinnosti Hosťom; povinnosť Hosťa uvoľniť Hotelovú izbu tým nie je dotknutá a Doba ubytovania dohodnutá podľa Zmluvy sa tým nepredlžuje.

9. Ak Hosť uvoľní Hotelovú izbu pred uplynutým Doby ubytovania, jeho právo na ubytovanie v Hoteli tým zaniká. Aj v takom prípade je však Objednávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené za celú Dobu ubytovania dohodnutú podľa Zmluvy.

10. Objednávateľ má kedykoľvek právo zrušiť objednanú službu. Ako paušalizovaná náhrada prináleží Prevádzkovateľovi odškodnenie vo forme stornopoplatku. Stornopoplatok je určený percentuálnou časťou z ceny pobytu v závislosti od času medzi okamihom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Pokiaľ nie je stanovené inak, stornopoplatky sú nasledovné:

  • v prípade stornovania potvrdenej rezervácie do 7 dní pred nástupom, nie je potrebné platiť žiadne storno poplatky,
  • v prípade stornovania 7-3 dni (vrátane) pred nástupom na pobyt je potrebné uhradiť 60 % z celkovej ceny pobytu,
  • v prípade stornovania 2-1 deň (vrátane) pred nástupom na pobyt je potrebné uhradiť 90 % z celkovej ceny pobytu,
  • v prípade stornovania v deň nástupu na pobyt alebo počas pobytu je stornopoplatok 100 % z celkovej ceny pobytu.

11. Počas sviatkov (Veľká noc, Vianoce a Silvester) sa základná storno lehota predlžuje o 7 kalendárnych dní pred plánovaným začiatkom pobytu.

12. Cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené a všetky ďalšie platby a poplatky podľa Zmluvy (a teda aj tohto Ubytovacieho poriadku a Cenníka ubytovania, ktoré určujú časť obsahu Zmluvy), je Objednávateľ povinný platiť na Bankový účet Prevádzkovateľa alebo v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii Hotela.

13. Pri objednávke ubytovania v Hoteli (a služieb s tým spojených) cez on line rezervačný systém hotela na www.wellnesspatince.sk si hotel vyhradzuje právo zmeny ceny, o čom bude Objednávateľ vopred informovaný.

14. Objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.) stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

15. Ak nastane situácia, že poskytovanie služby začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.), tak akceptáciou tohto dokumentu udeľuje Objednávateľ výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol o tom (bod 13.) riadne poučený.

 

    V. Ďalšie práva a povinnosti

1. Hotelovú izbu vyhradenú Hosťovi na ubytovanie v Hoteli a služby s ubytovaním spojené a spoločné priestory Hotela je Hosť povinný užívať riadne, čestne a v súlade s dobrými mravmi. V Hotelovej izbe ani v iných priestoroch Hotela nesmie Hosť bez súhlasu Prevádzkovateľa vykonávať žiadne zmeny.

2. Hosť nesmie vstupovať do priestorov Hotela, ktoré sú označené zákazom vstupu, alebo sú označené ako priestory určené pre pracovníkov obsluhy Hotela alebo slúžia na zabezpečovanie prevádzky a obsluhy Hotela.

3. Pri začatí ubytovania v Hoteli je Hosť povinný s náležitou starostlivosťou skontrolovať stav odovzdanej Hotelovej izby vyhradenej mu na ubytovanie v Hoteli a stav a funkčnosť jej vybavenia a oznámiť poverenému pracovníkovi recepcie Hotela všetky ich prípadné vady, nedostatky alebo poruchy.

4. V Hotelovej izbe a ani v iných v priestoroch Hoteloch Hosť nesmie používať žiadne ním vnesené elektrické spotrebiče alebo zariadenia a plynové zariadenia alebo spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných na hotelovej izbe, prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a na mobilné telefóny, notebooky, tablety a ich nabíjačky (napájacie zdroje elektriny).

5. Loptové hry a iné športové hry a aktivity môže Hosť hrať a vyvíjať len vo vyhradených priestoroch Hotela alebo miestach v areály Hotela na to určených a to všetko tak, aby nedochádzalo k rušeniu pokoja a kľudu iných Hostí ubytovaných v Hoteli a k ohrozovaniu ich zdravia a života.

6. Hosť má prísne zakázané využívať služby wellness centra (bazény, sauny) v Hoteli pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Hosť, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné, alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne alebo saune môže zhoršiť jeho zdravotný stav alebo ohroziť jeho život, môže využívať služby wellness centa v Hoteli len na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Pri využívaní wellness centa v Hoteli je Hosť povinný dodržiavať prevádzkový poriadok wellness centra a riadiť sa ním.

7. Hosť nesmie do Hotelovej izby ani do spoločných priestorov Hotela vnášať športové vybavenie a iné predmety, pre úschovu ktorých je v Hoteli vyhradený osobitný priestor.

8. Akékoľvek poškodenie alebo znehodnotenie Hotelovej izby, priestorov Hotela alebo ich vybavenie spôsobené Hosťom je Hosť povinný bezodkladne oznámiť poverenému pracovníkovi recepcie Hotela.

9. V Hotelovej izbe a tiež vo všetkých priestoroch Hotela je Hosť povinný dodržiavať zákaz fajčenia a zákaz konzumácie alkoholických nápojov a nealkoholických nápojov nezakúpených v priestoroch Hotela. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených miestach v areály Hotela (balkóny, terasa a vchody do Hotela).

10. Deti vo veku do šesť (6) rokov sa môžu v priestoroch Hotela pohybovať len v sprievode dospelej osoby a nesmú byť ponechané v priestoroch Hotela ani v Hotelovej izbe bez dozoru dospelej osoby.

11. V čase od 22.00 hodiny do 06.00 hodiny je Hosť povinný dodržiavať nočný kľud a svojím správaním sa nerušiť ostatných Hostí ubytovaných v Hoteli. Spoločenské akcie s trvaním po 22.00 hodine môžu byť v Hoteli organizované len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa a podľa podmienok a v priestoroch Hotela dohodnutých s Prevádzkovateľom.

12. Pred každým opustením Hotelovej izby je Hosť v Hotelovej izbe povinný najmä uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, vypnúť klimatizáciu a všetky ďalšie spotrebiče, zatvoriť dvere a okná a skontrolovať, či pri opustení Hotelovej izby došlo k správnemu uzamknutiu vstupných dverí Hotelovej izby.

13. Počas ubytovania v Hoteli môže Hosť prijímať návštevy v spoločenských miestnostiach Hotela (reštaurácia, lobby bar, bowling bar). Prijímanie návštev na Hotelovej izbe je možné len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa alebo povereného pracovníka recepcie Hotela a po overení totožnosti fyzickej osoby vykonávajúcej návštevu. V prípade, ak návšteva na Hotelovej izbe trvá nezvyčajne dlho, spravidla dlhšie ako dve (2) hodiny, Prevádzkovať má právo vyžadovať zaplatenie ceny za ubytovanie v Hotelovej izbe a služieb s ním spojených aj od fyzickej osoby, ktorá návštevu vykonala.

14. Príjazd dopravným prostriedkom a príchod pešo do areálu Hotela je dovolený len po prístupových komunikáciách na to určených. Státie a parkovanie dopravných prostriedkov v areáli Hotela je dovolené len na miestach na to vyhradených. V areáli Hotela sa nachádza parkovisko, ktoré je určené aj pre parkovanie motorových vozidiel Hostí a návštevníkov welness centra v Hoteli. Toto parkovisko je neplatené. Na VIP parkovisku Hotela môžu parkovať len motorové vozidlá Hostí ZŤP, motorové vozidlá obsluhy Hotela a motorové vozidlá s povolením na vjazd na VIP parkovisko Hotela. Všetky parkoviská v areáli Hotela sú nestrážené a Prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť za škodu na motorových vozidlách zaparkovaných na parkoviskách Hotela.

15. Na požiadanie Prevádzkovateľa alebo pracovníka recepcie Hotela je Hosť povinný poskytnúť informáciu, či parkuje motorové vozidlo na parkovisku v areáli Hotela a prípadne tiež identifikačné údaje o motorovom vozidle.

16. Do priestorov Hotela a na Hotelovú izbu je Hosťovi dovolené vodiť zvieratá len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa alebo len ak je to dohodnuté v Zmluve.

17. Priestory v Hoteli alebo Hotelovú izbu vyhradenú Hosťovi na ubytovanie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Hosťovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním v Hoteli.

18. Počas poskytovania ubytovania v Hoteli sú do Hotelovej izby oprávnení vstupovať poverení pracovníci Prevádzkovateľa v súvislosti s plnením ich pracovných úloh v Hoteli (napr. hotelová chyžná, údržbár, vedúci prevádzky, riaditeľ Hotela).

19. Prevádzkovateľ ani pracovníci Hotela neposkytujú iným osobám informácie o Hosťoch ubytovaných v Hoteli, ibaže im takáto povinnosť vyplýva z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Hosť na to udelil predchádzajúci súhlas alebo pokyn.

 

    VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. O zodpovednosti Prevádzkovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov Hotela Hosťom alebo pre Hosťa platia ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.

2. Prevádzkovateľ môže od Zmluvy odstúpiť pred uplynutím dohodnutej Doby ubytovania, ak Hosť v Hoteli aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo Zmluvy alebo z Ubytovacieho poriadku.

3. Vzájomné právne vzťahy Prevádzkovateľa, Objednávateľa a Hosťa vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s poskytovaním ubytovania v Hoteli, ktoré nie sú upravené Zmluvou, Ubytovacím poriadkom ani Cenníkom ubytovania, sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

4. Objednávateľ môže riešiť spor prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov je http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Ubytovací poriadok zmeniť alebo úplne nahradiť tento Ubytovací poriadok vypracovaním zmeny alebo nového Ubytovacieho poriadku ubytovacieho zariadenia WELLNESS HOTEL PATINCE**** (ďalej „Nový ubytovací poriadok“). Nový ubytovací poriadok je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle, na recepcii Hotela prípadne na inom obvyklom mieste skôr, ako nadobudne účinnosť. Novým ubytovacím poriadkom je Objednávateľ a Hosť viazaný odo dňa jeho účinnosti, nie však skôr, ako sa s ním oboznámil alebo mohol oboznámiť na recepcii Hotela, ibaže Objednávateľ od Zmluvy odstúpi ihneď po tom, ako sa s Novým ubytovacím poriadkom oboznámil alebo mohol oboznámiť.

6. Tento Ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vypracovania Prevádzkovateľom a účinnosť dňa 01.01.2017.

 

V Dudiciach, dňa 01.01.2017

Leave A Reply